ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


กีฬาต้านยาเสพติด

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

 

หลักการและเหตุผล

                การส่งเสริมสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะดนตรี และการกีฬาเป็นการเปิดโอกาศให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในกิจกรรมที่ตนถนัดและชื่นชม เป็นการสนองความต้องการให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าในสุนทรียภาพของศิลปะ ดนตรี และการกีฬาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การส่งเสริมและการพัฒนาให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าวจะต้องอาศัยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึงเป็น หัวใจ ของการพัฒนา

 

วัตถุประสงค์

                ผลผลิต (Output)

                                1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษด้านกีฬาให้นักเรียนที่มีความสนใจ

                                2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายดูแลร่างกายให้มีสุขภาพ และ

                                    บุคลิกภาพที่ดี

                ผลลัพธ์ (Outcome)

                                1. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านกีฬา

                                2. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

 

 

เป้าหมาย

                ด้านปริมาณ

                                1. จัดกิจกรรมด้านกีฬาต้านยาเสพติดจำนวน  1  ครั้ง / ปีการศึกษา

                               

                 ด้านคุณภาพ

                    1. นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช  ได้เข้า

                         ร่วมการกิจกรรม กีฬาทุกคน

                    2. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยที่ทางด้านกีฬา / นันทนาการ

สถานที่ดำเนินการ 

                โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. นักเรียนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

                2. นักเรียนสามารถเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี

                3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                4. นักเรียนสามารถตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

( จ.สอ.ชนะ  กลอนสม )

 

ภาพประกอบกิจกรรม