ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


มารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทย

โครงการมารยาทไทยและเอกลักษณ์ไทย

 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นในภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติมีเจตนารมณ์เพื่อบำรุงเผยแผ่แบบ อย่างวัฒนธรรมที่ดีงามและปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญแก่การสืบสานคุณค่า ความเป็นไทยและความงามด้านมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติไทยที่มีต่อสังคมไทยและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์

           ผลผลิต  (Output )

       1.  นักเรียนได้สืบสานและเห็นคุณค่าด้านมารยาทไทย

       2.  นักเรียนนำความรู้ด้านมารยาทไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน

       3.  นักเรียนนำความรู้ด้านมารยาทไทย แนะนำเพื่อนและบุคคลในครอบครัว

           ผลลัพธ์ (Outcome)

        1. นักเรียนมีความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

        2. นักเรียนเกิดจิตสำนึกและหวงแหนอนุรักษ์ส่งเสริมคุณค่าด้านมารยาทไทย

 

เป้าหมาย 

            ด้านปริมาณ

                    1.  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

                    2.  นักเรียนมีมารยาทที่ถูกต้องสามารถส่งเสริมแนะนำให้ความรู้แก่บุคคลอื่นด้านมารยาทไทย

ด้านคุณภาพ

                    1. นักเรียนปฏิบัติตนที่ถูกต้องด้านมารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้

                    2. นักเรียนสามารถแนะนำให้ความรู้ด้านมารยาทไทยแก่บุคคลอื่นได้

 

สถานที่ดำเนินการ   

             ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนมีความรู้ด้านมารยาทและเอกลักษณ์ไทยที่ถูกต้อง

2.  นักเรียนเกิดความหวงแหน ส่งเสริม นำไปปฏิบัติและแนะนำบุคคลอื่นด้านมารยาทไทยได้

3.   นักเรียนได้สืบสาน เห็นคุณค่าถึงมารยาทและเอกลักษณ์ไทย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(  นางดวงพร  แซ่แต้ )

 

 

ภาพประกอบกิจกรรม